Besiktning av förhöjd radongashalt

Om radongashalten är högre än gränsvärdet (200 bq/m3) kräver myndigheterna en utredning och en skriftlig åtgärdsplan på hur man ska komma tillrätta med den höga radonhalten. En utbildad besiktningsman behöver då få tillgång till de berörda lägenheterna för en besiktning.

Besiktningen innefattar bl.a. följande delmoment:

  • Genomgång av fastighetens konstruktion
  • Mätning av byggnadsmaterialets strålningsvärden
  • Mätning av markradon vid synliga otätheter samt markmätning
  • Okulär kontroll av befintlig ventilation
  • Genomgång av de lägenheter med förhöjda radongashalter
  • Fullständig dokumentation på besiktningen
  • Presentation av ett åtgärdsförslag med prisbild

Åtgärd av förhöjd radongashalt

Vi tar reda på källan till de höga radonhalterna och utför de åtgärder som krävs för att komma tillrätta med den höga radonhalten.

Efter utförd åtgärd kräver myndigheterna en ommätning för att kontrollera att åtgärden har gett ett positivt resultat. Vid en ommätning mäts de lägenheter som har åtgärdats samt de kringliggande lägenheterna i huskroppen.

Kontakta oss om ni vill boka en besiktning.