RADONMÄTNING ARBETSPLATSER

Alla arbetsplatser skall radonmätas

På samtliga arbetsplatser i Sverige har arbetsgivaren ansvar för arbetsmiljön. Om den årliga genomsnittliga radonhalten överstiger den nationella referensnivån 200 becquerel per kubikmeterluft på arbetsplatsen, och arbetsgivarens åtgärder inte leder till att halterna kan sänkas till under denna, ska arbetsgivare anmäla verksamheten till Strålsäkerhetsmyndigheten.

Anmälningsplikten för arbetsplatser med radonhalter över 200 becquerel per kubikmeterluft började gälla hösten 2018.

Arbetsmiljöverket fastställer hygieniska gränsvärden för radonexponering och har tillsynsansvar för radon på arbetsplatser. Med anledning av de nya kraven för radon kommer tillsynsansvaret att delas mellan Arbetsmiljöverket och Strålsäkerhetsmyndigheten.

Arbetsmiljöverket kommer fortsättningsvis att ha det grundläggande tillsynsansvaret för radon på arbetsplatser där mätning av radonhalt ännu inte gjorts.

Ladda ner Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om radon på arbetsplatser.

Ny lag

Under hösten 2018 trädde en ny lag i kraft som gäller radonmätning på arbetsplatser. Samtliga arbetsplatser skall inom EU mäta och ha kontroll över radonhalten.

EU:s miljömål

Företag som är ISO 14001 (miljö)- certifierade skall årligen ha ett antal miljökrav att uppfylla. Att mäta radon i sina lokaler och även erbjuda anställda radonmätning hemma är ett mycket bra miljömål, dessutom uppfyller arbetsgivaren målet som ställs enligt EU.

Hur mäter jag min arbetsplats?

  • Radondosor ska placeras i de rum där personer tillbringar mer än 4 timmar per dag samt i källare där personal vistas mer än 50 timmar per år.
  • För större rum och lokaler i bottenvåning eller källare ska en radondosa placeras var 150 m².
  • För större rum och lokaler på övriga våningar ska en radondosa placeras var 250 m².
  • Minimum två radondosor ska användas per huskropp och våningsplan.
  • Mät alltid i de rum där du och dina arbetskamrater tillbringar mest tid.