RADONMÄTNING

Hur mäter man radon?

SSM rekommenderar att mätning sker i ett visst urval av lägenheter för att få en bild av radonsituationen i fastigheten. Mätningen ska utföras i samtliga lägenheter belägna direkt på bottenplatta eller ovan kryputrymme.

Av övriga lägenheter ska minst 25% mätas i varje huskropp spridda på samtliga våningsplan och trapphus. Mätning bör göras i de lägenheter som angränsar till hiss- eller ventilationsschakt eller andra utrymmen som går vertikalt genom fastigheten.

Mätning bör även göras i samtliga lägenheter där byggnadsmaterialet kan antas bidra till förhöjd radongashalt. Vid mätningen placeras det två dosor i de lägenheter som omfattas av mätningen.

Radonhalten mäts med hjälp av spårfilmsdosor. Under mätningen kommer radon in i dosorna via en luftspalt. De alfapartiklar som bildas när radonet sönderfaller i dosan orsakar små skador, ”spår”, på spårfilmen. Antalet spår är ett mått på radonhalten i det utrymme där dosan varit placerad

Efter slutförd mätning analyseras radondosorna på ett  ackrediterat laboratorium.

När skall man mäta radon?

Mätningen skall utföras inom den så kallade eldningssäsongen som är mellan 1 oktober – 30 april.

Anledningen till detta har med ventileringen av bostaden att göra då man under sommarhalvåret vädrar betydligt mer vilket kan medföra att resultaten blir opålitliga.

En långtidsmätning skall utföras under 60-90 dygn.

Radondoso_Bokhylla

Korttidsmätning

Om du missat att göra en mätning under mätsäsong eller står inför husförsäljning eller husköp och inte kan vänta två månader, rekommenderar vi en korttidsmätning.

En korttidsmätning görs under 7-10 dagar och kan utföras under hela året. Trots att det inte ger ett godkänt årsmedelvärde, ger det en god indikation på radonhalten.

Att köpa ett fastighet där det saknas protokoll på en utförd radonmätning kan tyvärr medföra extra kostnader i efterhand.

Har du frågor?

Hillborg Fastighets Consulting har levererat helhetslösningar av radonmätningar i många år till både bostadsrättsföreningar och  fastighetsbolag.

Kontakta oss för offert!