BESIKTNING & ÅTGÄRD

Besiktning av förhöjd radongashalt

Om en mätning visar radongashalter över gränsvärdet 200 becquerel per kubikmeterluft kräver tillsynsmyndigheten en besiktning och en skriftlig åtgärdsplan på hur man ska komma tillrätta med den höga radonhalten. En utbildad besiktningsman behöver få tillgång till de berörda lägenheterna.

Radon har tre olika källor, mark, byggnadsmaterial och vatten. En utredning syftar till att ta reda på vilken eller vilka av dessa källor som är orsaken till förhöjda radonvärden.

Utifrån besiktningen dokumenteras det i besiktningsprotokollet vilka lämpliga åtgärder som bör utföras. Tillsynsmyndigheten informeras om de åtgärder som har utförts och informeras om när en ommätning kommer att utföras.

HFC_Mätning

Åtgärder

Var är källan till höga radonvärden?

Det kan vara olyckliga val av byggnadsmaterial såsom blåbetong eller illa valda konstruktioner såsom krypgrunder som leder till höga radonvärden. Det kan vara ventilationseffekter när värmekällan i huset moderniserats eller fastigheten har tilläggsisolerats.

Vi tar reda på källan till de höga radonhalterna och utför de åtgärder som krävs för att komma tillrätta med den höga radongashalten.

Radon från byggnadsmaterial

När det är byggnadsmaterialet som avger radon behöver man öka luftomsättningen för att på så sätt sänka radonhalten. I enklare fall så kan det ibland räcka med att installera någon typ av frånluftssystem.

I svårare fall kan det behövas en installation med mekanisk till- och frånluft. Att öka ventilationen medför högre uppvärmningskostnader, varför mekanisk ventilation ofta kombineras med ett system för att ta vara på värmen i frånluften. 

Om det är möjligt försöker man byta ut så mycket som möjligt av byggnadsmaterialet för att underlätta saneringen.

Radon från mark

Här handlar det om att se till att markluften inte kommer in i huset. Att hitta rätt lösning på problemet kan ofta vara svårt och det finns många olika lösningar.

Den vanligaste och oftast den bästa metoden är att med hjälp av ventilation skapa ett undertryck under huset och detta kan göras med installation av radonsug. 

Hus med krypgrund

Även här handlar det om att säkerställa att markradon inte kommer in i huset via grundläggningen. I dessa fall så behöver man även ta hänsyn till fuktsituationen i grunden. 

Vid förändring av tryckbild behöver man säkerställa att man inte förser en kall grund med varm utomhusluft (sommartid) och skapar en hög fukthalt som i sin tur kan leda fukt/mögelproblem.