INFO

Helhetslösning av flerbostäder, omsorgsfastigheter, skolor, villor & arbetsplatser

Vi tar hand om hela processen från projektering av aktuell fastighet tills att eventuella åtgärder av förhöjda radongashalter utförs. 

Vi sköter all kontakt och rapportering till kommunala nämnden för miljö och hälsoskydd (miljönämnden) som har ansvar för den operativa tillsynen av hälsoskyddsfrågor.

Hillborg Fastighets Consulting AB är specialiserad på helhetslösning av radonmätningar för flerbostäder, omsorgsfastigheter, skolor, villor & arbetsplatser.

Vi arbetar över hela landet och våra uppdrag finns i i Västra Götalandsregionen, Bohuslän, Halland, Skåne, Småland och Dalarna.

Vanliga frågor

Radon är en osynlig och luktfri ädelgas som bildas genom sönderfall av grundämnet radium. Radon finns i de flesta bergarter, främst i uranrik granit och alunskiffer, samt i grundvatten och vissa byggnadsmaterial.

Ett exempel på det senare är alunskifferbaserad lättbetong (s.k. blå lättbetong) som tillverkades i Sverige åren 1929 – 1975 där uranrik alunskiffer användes som råvara.

Vid radioaktivt sönderfall av radon bildas s.k radondöttrar. Radondöttrarna fastnar ofta på dammet i luften. När man andas in luft som innehåller radondöttrar fastnar en del av dem i lungorna.Den strålning radondöttrarna då avger kan bidra till att lungcancer uppkommer.

Årsmedelvärdesmätningen görs med små svarta dosor i antistatisk plast. Inuti dessa finns en spårfilm. Luft och radon tränger in i dosan (medan dam och radondöttrar stannar utanför).

Då radonet sönderfaller inuti dosan bildas skador s.k. spår, på filmen. Genom att etsa filmerna på laboratoriet blir skadorna så pass stora att de syns som prickar i ett mikroskop. Därefter använder man sig av ett bildanalysprogram för att räkna antalet spår och kan därmed bestämma radonhalten i huset.

En korttisdmätning (RAPIDOS) fungerar på samma sätt, skillnaderna är att mätperioden är kortare (7-10 dagar) och att mätdosan gjorts större för att släppa in större mängd luft. Därigenom sker fler sönderfall inuti dosan.

Man bör mäta vart 5:e till 10.onde år lite beroende på resultatet av tidigare mätningar och kravbild från kommunen.

Du bör göra en ny radonmätning om du tidigare har haft höga halter och har låtit utföra åtgärder i din bostad för att sänka radonhalten. 

Du bör även göra en ny mätning om du har gjort andra förändringar i bostaden t.ex. bytt fönster, isolerat eller gjort större renoveringsarbeten i din fastighet.

För att mäta en lägenhet, så behöver man två mätdosor.

Om man mäter ett större hus, så kan antalet mätdosor vara tre eller fyra. Mätningen ska utföras på samtliga våningsplan med boutrymme.

Fastighetsägaren och styrelsen i bostadsföreningen har  ansvar att radonhalten inte överstiger riktvärdet på 200 becquerel per kubikmeterluft.

För att få ett årsmedelvärde godkänt av myndigheten, så måste man mäta i minst två månader under perioden 1 oktober till 30 april (eldningssäsongen).

Den luft som finns i jorden har alltid hög radonhalt. Även i områden som har klassificerats som lågriskmark förekommer radon i tillräckligt höga koncentrationer för att problem  ska kunna upptså.

Om otätheter finns i bostaden och stora mängder radonhaltig luft kommer in kan du få höga halter av radon i din inomhusluft.

Alla stenbaserade byggnadsmaterial avger radon, vanligtvis i små mängder. Blå lättbetong (även kallad blåbetong) avger mer radon än andra byggnadsmaterial då den är så baserad på uranrik alunskiffer.

Blåbetong tillverkades mellan 1929 och 1975 och har tack vare sina goda egenskaper använts i inneväggar, ytterväggar och bjälklag. Hur höga radonhalterna blir i inomhusluften beror på mängden blåbetong i huset, varifrån alunskiffern kommer samt ventilationen i huset. 

Har man mycket blåbetong i bostaden kan radonhalten överskrida gränsvärdet.

Varje hus är unik och så även radonproblemet. 

Vad som är viktigt att tänka på är att det skall ske en utredning om var radonet kommer ifrån och att fastigheten sedan skall åtgärdas.

Generellt gäller att om radonet kommer från s.k. blåbetång bör man försöka förhindra inläckage av luft från marken. I många fall kan det vara en kombination av radon från byggmaterial och markradon som gör att man får höga radonhalter.

Porträtt Håkan

Läs mer om våra tjänster