VAD SÄGER MYNDIGHETERNA

Riksdagens miljömål

Riksdagen beslutade i juni 2002 att komplettera miljökvalitetsmålet ”god bebyggd miljö”. Målet ska vara uppnått 2020 och innebär att byggnader och deras egenskaper inte ska påverka människors hälsa negativt.

Det är fastighetsägaren och bostadsföreningens ansvar att se till att radonhalten i fastigheten är godkänd och ligger under gränsvärdet 200 becquerel per kubikmeterluft.

Det kan bli en kostsam historia om detta inte efterföljs och många kommuner delar redan i dagsläget ut vitesföreläggande.

LÄS MER

Vad säger Boverket?

Riktvärdet för radon i inomhusluften är 200 Bq/m3. Är radonhalten högre är den en olägenhet för människors hälsa.

Radon är en osynlig och luktfri gas. Enda sättet att veta om du har radon i din fastighet är att mäta. 

LÄS MER

Strålsäkerhetsmyndigheten uppskattar att radon i bostäder orsakar cirka 500 lungcancerfall per år i Sverige. Detta motsvarar 15% av alla lungcancerfall.

Vad säger Strålsäkerhetsmyndigheten?

Strålsäkerhetsmyndigheten uppskattar att det finns närmare 400 000 bostäder i Sverige som har högre radonhalter än de gränsvärden som gäller. En långtidsmätning skall pågå i minst två månader under eldningssäsongen 1 oktober till 30 april.

En stor del av landets kommuner har låtit undersöka radonsituationen. De har kartor som visar områden med hög, normal eller låg risk för radon. Men om stora mängder jordluft läcker in finns alltid risk för höga radonhalter inomhus. Därför bör du alltid mäta radon om du bor i en bostad med markontakt, oavsett om du bor i ett riskområde eller inte.

LÄS MER

Beställ en långtidsmätning för att att ta reda på radongashalten i din fastighet.

Vilken åtgärd just din bostad kräver beror på var radonet kommer ifrån.

Kontakta oss för att boka en besiktning eller om du har frågor.