Radon

Radon är en osynlig och luktfri ädelgas som bildas genom sönderfall av grundämnet radium. Radon finns i de flesta bergarter, främst i uranrik granit och alunskiffer. Vid radioaktivt sönderfall av radon bildas s.k radondöttrar. Dessa binder till lungvävnad och fortsätter att avge strålning.

Höga radonhalter inomhus är en bidragande orsak till en ökad risk för lungcancer.  Det enda sättet att upptäcka radon är att göra en mätning. Ju längre tid du tillbringar i ett hus med hög radonhalt, desto större är risken att hälsan påverkas negativt.

Gränsvärden

Riksdagen beslutade i juni 2002 att komplettera miljökvalitetsmålet ”God bebyggd miljö” med ett delmål för inomhusmiljön. Delmålet ska vara uppnått 2020 och innebär att byggnader och deras egenskaper inte ska påverka hälsan negativt. Fastighetsägaren har enligt miljöbalken ansvar för att undanröja risker för olägenhet för människors hälsa i inomhusmiljön.

För att uppnå målet ska det säkerhetställas att samtliga byggnader där människor vistas ofta i eller under en längre tid har en dokumenterad fungerande ventilation och en radonhalt som är lägre än 200 becquerel per kubikmeter luft i samtliga bostäder.

Strålsäkerhetsmyndigheten uppskattar arr radon i bostäder orsakar cirka 500 lungcancerfall per år i Sverige.​

Radondosa
Radondosa
Radondosa