Långtidsmätning

Mätning ska ske i samtliga lägenheter med markkontakt. Med markkontakt avses att utrymmet är beläget direkt på bottenplattan eller ovan krypgrund. Utöver dessa, ska minst 25 % av resterande lägenheter i varje huskropp mätas och minst en per våningsplan och trappuppgång.

Vid mätningen placeras två dosor i varje lägenhet. Mätning bör även göras i de lägenheter där byggnadsmaterialet kan antas bidra till förhöjd radongashalt. För att få ett årsmedelvärde godkänt av myndigheten, så måste man mäta i minst två månader under perioden 1 oktober till 30 april (eldningssäsongen). Mätningen görs under de delar av året då du värmer upp huset.

Korttidsmätning

En korttidsmätning görs under 7-10 dagar och ger en god indikation på hur höga radonhalter fastigheten/bostaden har. Mätningen kan utföras under hela året.

Mätning på arbetsplatser

Under våren 2018 kommer även arbetsplatser att behöva mätas och det är arbetsgivarens ansvar att kontrollera radonhalten i arbetsplatsens lokaler.

Samtliga arbetsplatser inom EU skall mätas och ha kontroll över sin radonhalt.

Helhetslösning av flerbostäder, villor och arbetsplatser.

Vi tar hand om hela processen från projektplanering av den berörda fastigheten tills att eventuella åtgärder utförs och kontrollmäts. Vi sköter även all kontakt och rapportering till Miljöförvaltningen/kommunen enligt gällande metodbeskrivning. En kostnad för helhetslösningen tas fram efter projektering och presenteras till.

Riksdagens Miljömål för 2020

Enligt regeringens miljömål ska radonhalten i alla bostäder vara lägre än 200 bq/m3 senast 2020. Ett delmål under miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö, är att byggnader inte ska påverka hälsan negativt. Därför ska radonhalten vara lägre än 200 bq/m3 i alla bostäder år 2020.

Radondosa_upphängd